Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

Školní výchovně-vzdělávací program družiny

Cíle výchovně-vzdělávacího působení školní družiny ZŠ Bukovina

 • Zájmové vzdělávání uskutečňujeme formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, formou odpočinku, relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.
 • U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého, vedeme je ke sportu.
 • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
 • Chceme, v rámci možností školy, aby prostor družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima a pozitivní atmosféru. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme estetické vnímání.
 • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.
 • Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím nebo-li schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním a interpersonálním, občanským, pracovním a ke kompetenci trávení volného času.
 • Od 1. ročníku rozvíjíme u žáků jejich schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
 • Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším, všechny děti se vzájemně učí respektu a toleranci ke druhému.
 • Činnost družiny navazuje a vychází ze ŠVP ZŠ Bukovina.
 • Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi.

Shrnutí:

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje specifickými prostředky obecné cíle dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování.

Při výchovné práci v družině navazujeme na kompetence pro školní výuku a rozšiřujeme je o kompetenci trávení volného času.

Naplňování cílů je vymezeno konkrétním posláním školní družiny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odstavec 5 a 6.

2. Cílové kompetence ŠVP, z nichž vychází činnost a aktivity  družiny:

1.      Kompetence k učení

Žák se učí s chutí, umí dokončit započatou práci, pro učení si vybírá a využívá efektivní způsoby učení, umí kriticky zhodnotit svůj výkon, učí se vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, snaží se získávat vědomosti z různých pramenů a získané poznatky dává do souvislostí a uplatňuje je v dalším učení.

2.      Kompetence k řešení problémů

Žák si všímá dění i problémů, snaží se problémy pochopit, promýšlí řešení problému, rozlišuje správná i chybná řešení, chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli, dovede se přizpůsobit změnám – je flexibilní, svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí. V případě obtíží se snaží je překonat houževnatostí a dokončit započaté činnosti.

3.      Kompetence komunikativní

Žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, svá sdělení vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže promluvit na veřejnosti, zapojuje se do diskuse, umí řešit konflikty, dokáže vyjadřovat své kladné pocity řečí, gestem i dalšími prostředky. Umí se vyjádřit i písemně. Nezapomíná, že ke správné komunikaci přísluší i naslouchání druhým. Využívá informační a komunikační prostředky, z předpokládaných informací si vybírá. Komunikuje kultivovaně.

4.      Sociální a interpersonální kompetence

Žák se učí plánovat, organizovat, učí se hodnotit rizika svých nápadů, k úkolům přistupuje odpovědně, samostatně, rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si vlastní zodpovědnost. Projevuje ohleduplnost a citlivost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, spolupracuje ve skupině, podílí se na příjemné atmosféře v týmové práci, dokáže přijmout kompromis, respektuje jiné i pravidla činností, je tolerantní k odlišnostem jiných, je solidární. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém – ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

5.      Občanské kompetence

Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu a dovede se jim bránit, chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví své i druhých. Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, formované tradičními, aktuálními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny. Chápe, že rozvoj a udržení těchto hodnot, jejich význam z pohledu jedince i generací se může měnit. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí.

6.      Kompetence k trávení volného času

Žák se učí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací, umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

3. Obsah a formy činnosti ve školní družině ZŠ Bukovina

3. 1. Obsah a formy aktivit

Pravidelná činnost

Zahrnuje týdenní skladbu zaměstnání, organizovanou ve formě aktivit zájmového a tělovýchovného charakteru. Náleží sem i práce zájmových útvarů – kroužků, jejichž náplň vychází ze zájmu dětí a možností zorganizování školou.

Příležitostné akce

Nejsou zahrnuty v pravidelné nabídce týdenní. Náleží sem besídky, drakiáda, výlety do okolí školy, pořádání soutěží v rámci kroužků, nácviky vystoupení, pořádání výstav.

Tyto akce jsou pořádány v rámci družiny – interně, nebo pro veřejnost ve spolupráci se školou. Soutěže se pořádají zejména v rámci sportovního kroužku, tanečního kroužku a kroužku informatiky. Dále družina pořádá diskotéky, zúčastňuje se výtvarných soutěží.

Spontánní aktivity

Zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci pobytu ve škole i na zahradě.

Odpočinkové činnosti

Sem se zahrnují poslechové činnosti, individuální hry, řízené sledování televizních programů a videoprogramů, řízené činnosti v počítačové učebně, rekreační činnosti, organizované činnosti v rámci kroužků.

Příprava na vyučování

Zahrnuje nejen možnou přípravu domácích úkolů, ale i didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, kterými upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Vychovatelka připravuje pro děti odpovídající klidové prostředí, úkoly zkontroluje, ale neopravuje, pokud zjistí chyby, vyzve žáka, aby si úkol zkontroloval a odstranil zjištěné nedostatky.

Shrnutí:

Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení a zájmových útvarů – kroužků, pořádá nebo spolupořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování.

3. 2. Základní principy práce ve školní družině

Základním prostředkem práce v družině je hra. Jejím prostřednictvím se dětem navozují kladné emoce, nové zážitky. Práce v družině využívá prvky a výchovné postupy zážitkové pedagogiky.

Jsou to výchovné postupy založené na prožitku a zkušenosti. Opírají se o intenzivní zážitky a prožitky získané aktivní účastí v programu, který obvykle zahrnuje fyzické činnosti, jsou zaměřeny na rozvoj sebepoznání a sociálních vztahů.

Hra je postavena na jasném principu a pravidlech, uvedena odpovídající motivací, využívá příslušnou atmosféru a prostředí. Hra napomáhá rozvoji složek osobnosti – samostatnosti, zodpovědnosti, tvořivosti, schopnosti týmové práce, taktickému myšlení, strategickému plánování, učí žáky vyrovnávat se porážkami. U dětí je budována psychická odolnost, sebevědomí a sebedůvěra. Účastníci her lépe poznávají svou osobnost i své místo ve skupině.

Práce pedagoga zde spočívá v záměrném navození a vytváření situací, v nichž se předpokládá intenzivní prožívání a v následné pedagogické práci s těmito prožitky. Směr této práce určují pedagogické cíle.

 • Při činnostech a výběru her se přihlíží k věku a vyspělosti účastníků.
 • Pedagog přihlíží při výběru na složení skupiny.
 • Dětem je nabízena škála aktivit podněcující prožitky a zkušenosti, vytváří se  
 •  Prostor i pro určitý stupeň nejistoty z výsledku hry a navozujeme pocit dobrodružství.
 • Propojujeme pohybové aktivity s činnostmi vyžadující rozhodování a přemýšlení.
 • Zajišťujeme vyvážené šance na úspěch pro všechny zúčastněné.
 • Do programů zařazujeme i ekologickou tematiku, zejména při aktivitách v přírodě.
 • Zprostředkováváme aktivity, u kterých je možný přenos poznatků a zkušeností do života.
 • Volíme výrazně motivující metodické postupy vedoucí k reflexi.
 • Poskytujeme kvalifikované a poučené vedení.
 • I po skončení hry využíváme zážitky jako motivaci pro případné další činnosti.
 • Hodnotíme především proces hry, a to s ohledem na možnosti konkrétního účastníka, nikoliv výsledek činnosti, jednáme šetrně, aby děti nezískávaly pocity méněcennosti.
 • Smyslem těchto činností je zejména hledání a nacházení se samého.

3. 3. Strategie výchovné práce ve školní družině

Strategie výchovné práce se řídí požadavky pedagogiky volného času:

Pedagogické ovlivňování volného času – vychovatelka navozuje a motivuje co nejrůznější činnosti. Vyhýbá se stereotypnosti aktivit. Nabízí nové dostatečně atraktivní činnosti, neopomíjí přirozenou zvídavost žáků.

Dobrovolnost je důležitým požadavkem při činnostech dětí v družině. Činnosti mají být přiměřené věku, momentálnímu stavu žáků, všichni žáci by měli být v dané činnosti přiměřeně úspěšní.

Požadavek zajímavosti a zájmovosti – zajišťuje, aby žáci mohli využívat jiné postupy a náměty než ty, které znají ze školy nebo z mateřské školy. Činnosti jsou pestré, i když týdenní skladba zaměstnání má určitou pravidelnost.

Požadavek aktivity zahrnuje možnost co nejširšího uplatnění žáků v činnostech, také jejich spolupráci na přípravě činností, realizaci i hodnocení všeho, co společně žáci tvoří.

Požadavek citlivosti a citovosti má za úkol přinášet žákům kladné emoce vycházející z činností a aktivit, z objevování nových obzorů či překonávání překážek.

Požadavek prostoru k seberealizaci je naplňován prostřednictvím her, činností i tvorbou žádoucích sociálních kontaktů.

Shrnutí:

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času.

4. Evaluační plán družiny ZŠ Bukovina

4. 1. Vnitřní evaluace

Individuální

Provádí ji vychovatelka družiny průběžně. Spočívá v hodnocení své vlastní práce, snaží se o sebereflexi činnosti, která jí umožní i případnou úpravu. Hledá nové metody, které postupně vedou ke kvalitnějším výsledkům.

Vedení školy

Výchovná práce je hodnocena vedením školy:

 • Pozorováním / průběžně během roku/
 • Hospitací i kontrolou. / podle plánu hospitací, minimálně 4krát ročně/
 • Je sledováno naplňování vytčených cílů, používání metod a přístupů výchovné práce, je sledováno, jak družina plní své poslání celkově.

4. 2. Vnější evaluace

Zahrnuje zpětnou vazbu ze získaných informací:

 • Od rodičů /dotazník – 1krát ročně, pohovory – individuální na třídních schůzkách i průběžně během roku/.
 • Od žáků /dotazník – 1krát ročně, pohovory průběžně/.
 • Od zřizovatele / pohovor – průběžně/.
 • Od České školní inspekce / Inspekční zpráva, pohovor /.

4. 3. Hodnotící kritéria evaluačního plánu a jejich rozbor v činnosti družiny

ZŠ Bukovina

 • Podmínky činnosti družiny

Prostředí školní družiny, vhodnost uspořádání, vybavení prostředí pro realizované činnosti.

 • Organizace činnosti v družině

Motivace, respektování specifik práce školní družiny, využívání zásad pedagogiky volného času, zohledňování specifik jednotlivých žáků, využití času vyhrazeného pro činnosti, zajištění bezpečnosti.

 • Personální stav družiny

 Zjišťuje úroveň dalšího vzdělávání družiny.(V akreditovaných kurzech, formou studia i samostudia.    

 • Stav materiálních podmínek

Shrnuje kvalitu prostoru, vybavení nábytkem, pomůckami.

 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Pravidla a podklady, na základě kterých se v družině zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků.

 • Zjišťování, jak družinu vnímá veřejnost a prezentace družiny na veřejnosti.

Výsledky dotazníkové ankety ze strany rodičů i žáků. Prezentace činnosti družiny.

 • Rizika ohrožující kvalitu výchovně vzdělávací práce v družině.

Rizika pro výchovně-vzdělávací práci družiny, vycházející z analýzy výchozích podmínek pro práci družiny.

A) Podmínky činnosti družiny

Družina v ZŠ Bukovina nedisponuje samostatnou herní místností. Ke své činnosti využívá prostor obou tříd i počítačové učebny. Kroužek rukodělný má k dispozici pro svou činnost výdejnu, s dostatečným počtem míst. V I. třídě probíhají herní činnosti na koberci, v herním koutku i v prostoru třídy. Ve II. třídě je prostor k fyzickým aktivitám – hry s míči, ping-pong, taneční aktivity, probíhá zde činnost sportovního kroužku.

Družina má k dispozici počítačovou učebnu v rámci průběhu celé družiny, zejména při činnosti kroužku informatiky.

K pobytu venku je využívána obecní zahrada s hřištěm, průlezkami a pískovištěm.

V zimních měsících je plocha hřiště využívána jako kluziště.

Děti si ve vnitřním prostředí školy volí místnost pobytu i formu her po domluvě s vychovatelkou. Pobyt venku je zpestřován pravidelnými vycházkami do okolí školy, zejména do lesa.

B) Organizace činnosti

Činnost družiny je zajišťována na základě zásad a principů pedagogiky volného času. Jsou zde zohledňována specifika jednotlivých žáků, vychovatelka se řídí plánem činnosti, který není dogmaticky dodržován, je variabilní s ohledem na stávající podmínky – počet dětí v družině, časové rozvržení činností, počasí apod.

Činnost se skládá z pravidelných aktivit, spontánních a příležitostných aktivit, odpočinkových aktivit, je umožněna příprava na vyučování.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupně podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do volno časových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude družina nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

Bezpečnost dětí vychází ze směrnice O bezpečnosti žáků ve škole a družině ZŠ Bukovina a z Řádu družiny ZŠ Bukovina. Zejména je kladen vysoký nárok na dodržování bezpečnosti v rámci pobytu ve škole – rozmístění činnosti dětí v družině a také při pobytu venku na obecním hřišti, kde se využívají jen herní prvky s ověřenou bezpečností. / Podle Směrnice o bezpečnosti herních prvků – průlezek, pískovišť/. Na herní prvky, které neodpovídají bezpečnostním předpisům, není dětem v rámci pobytu v družině povolen přístup. Jedná se o kolotoč a tyč, která je využívána ke šplhu jen se záchranným dozorem.

C) Personální stav družiny

Vychovatelka školní družiny má praxi vychovatelství v délce 2 roky a doplňuje si kvalifikaci studiem oboru Vychovatelství na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v délce tří semestrů. Dále se účastní kurzů s pedagogickým zaměřením a rozvíjí spolupráci a předávání zkušeností se ZŠ Březina. Je kvalifikovanou trenérkou 3. stupně se zaměřením na tanec a aerobic, dále je absolventkou ročního rekvalifikačního zdravotnického kurzu ošetřovatelka – pečovatelka, což jí umožňuje profesionální provádění zdravotnických zásahů první pomoci u žákovských úrazů. Vychovatelka se specializuje a zajišťuje tělovýchovné aktivity – ve sportovním a tanečním kroužku, na výtvarnou a estetickou činnost – v rukodělném kroužku, na práci v kroužku informatiky. Absolvovala školení a získala Osvědčení o dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností ZO. Dále se dětem specielně věnuje v aktivitách a výchově k dovednostem poskytovat první pomoc.

D) Stav materiálních podmínek

I když družina ZŠ Bukovina nedisponuje samostatnou místností, je toto kompenzováno vlastnostmi prostředí, kde činnost probíhá. Jsou to především:

 • bezpečnost,
 • snadné udržování pořádku a čistoty,
 • nehlučnost a řádné osvětlení,
 • dostatek prostoru
 • přiměřený, čistý a hygienicky dobře udržovatelný a věku žáků odpovídající nábytek
 • estetická kriteria a dostatek inspirací pro sociální kontakty a komunikaci.

Zejména je zajištěn prostor pro pobyt žáků, který je stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání žáků a mladistvých. Školní nábytek je lehký a pohyblivý, proto lze v družině měnit jeho uspořádání a umožnit dětem rozčlenění místností na herní prostory podle jejich aktivit. Kobercem je pokryta z hygienických důvodů část herní plochy, umožňující herní činnosti na zemi.

Dále je družina vybavena pomůckami, stolními hrami, časopisy, knihovnou, sportovním náčiním, hračkami na písek, dřevěnými a umělohmotnými stavebnicemi, pingpongovým stolem. V počítačové učebně jsou žákům k dispozici tři počítače.

Pro pobyt venku má k dispozici obecní hřiště u školy, na vycházky chodí do okolí, zejména do blízkého lesa. Pedagogičtí pracovníci sledují možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné a sportovní činnosti.

Škola se v rámci finančních možností zaměří na postupnou obnovu a zlepšení pomůcek zejména pro tělovýchovné a rekreační aktivity dětí v družině.

E) Zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví ve školní družině

V družině je zabezpečeno hygienické a bezpečné působení zejména:

 • Vhodnou strukturou režimu žáků, dostatkem relaxace i aktivního pohybu, skladbou zaměstnání.
 • Vhodným stravovacím režimem a pitným režimem (podle věkových a individuálních potřeb žáků).
 • Zdravým prostředím užívaných prostorů družiny – podle platných norem, viz.vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb.).
 • Ochrana žáků před úrazy, žáci jsou průběžně instruováni o bezpečném chování ve škole i při pobytu venku.
 • Je zajištěna pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti.
 • Prostředky první pomoci jsou dostupné, vychovatelka je kvalifikovaná pro poskytování první pomoci, jsou zabezpečeny kontakty na lékaře i služby první pomoci.
 • Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti žáků jsou zpracovány dále v Řádu školní družiny a ve Směrnici o ochraně zdraví a bezpečnosti vydanou ZŠ.

F) Zjišťování, jak družinu vnímá veřejnost a prezentace družiny na veřejnosti

Zjišťování, jak je činnost družiny vnímána a hodnocena veřejností, zejména rodiči a dětmi, se je součástí evaluace školní družiny. Jednou z forem zjišťování je dotazník, který se předkládá rodičům i dětem k vypracování 1krát ročně. Jeho výsledky jsou uvedeny v příloze vzdělávacího programu družiny.

Svou činnost družina prezentuje na veřejnosti ve dvou obecních vývěskách v Bukovině i v Bukovince, na své školní nástěnce a na internetových stránkách školy.

Družina pravidelně informuje rodiče o své činnosti v informačních letácích, pravidelně na začátku školního roku, průběžně pak podle potřeby.

G) Rizika ohrožující kvalitu výchovného působení ve školní družině

Nejpodstatnější rizika, která ohrožují kvalitu výchovné práce ve školní družině, jsou na ZŠ Bukovina tyto faktory:

 • Nedostatek časové dotace na jednotlivé činnosti, způsobený náročným dodržováním odchodů žáků z družiny, z důvodu odjezdů autobusu do Bukovinky.
 • Náročnou organizací, vyplývající z délky vyučování a uvolňování prostor pro činnost družiny.
 • Specifickými nároky na organizaci práce družiny a následnou návaznost na kroužky, které neprobíhají vždy po skončení činnosti družiny.
 • Ztížení dozoru pro vychovatelku při venkovním pobytu dětí v jarních měsících, kdy nejsou včas odstraňovány mantinely na kluzišti, dále některými herními prvky, které neodpovídají stanoveným normám (kolotoč, tyč, herní domeček). Vše je projednáváno s obecním úřadem.
 • Málo dostatečné materiální vybavení družiny v tělovýchovných potřebách – skákací míče, hrací žíněnky, trampolína, dostatek míčů, ovlivněné omezenou provozní dotací určenou na tyto potřeby z provozních prostředků školy.

Činnost družiny ZŠ Bukovina

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

1.     Místo , kde žijeme
 

NÁŠ DOMOV

U nás doma

Vyprávíme si o životě naší rodiny.                                                               3, 4, 5

Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas             4, 6

Náš dům

Popisujeme domy, v nichž bydlíme, a jejich zařízení.                                  2, 3, 4

Stavíme náš dům ze stavebnicových dílů.                                                    2, 3, 5

Stavíme si dům, v němž bychom chtěli v budoucnosti bydlet.                    2, 4, 5
 

ŠKOLA

Známe naši školu?

Procházíme školou a jejím okolím, představujeme si, že je

bludištěm, v němž se orientujeme.                                                               1, 2, 6

Zkoušíme vařit ve školní kuchyni / připravujeme občerstvení -

pití na vycházku, jednohubky na diskotéku, občerstvení na

besídku, puding jako překvapení pro mladší kamarády ke

Dni dětí atd. /.                                                                                                          1, 2, 6

Zdobíme školní družinu, vymýšlíme návrhy, jak bychom

mohli vyzdobit nástěnky ve škole a školní družině.                                     1, 6

Hledáme ve škole nebo v jejím blízkém okolí „ukrytý

poklad.“                                                                                                        3, 5, 6

Cesta do školy

Povídáme si o cestě do školy a domů. Ptáme se na bezpečnost

cesty každého z nás do školy, plánujeme nejkratší cestu,

nejbezpečnější cestu.                                                                                    1, 2, 4

Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, procházíme

ulicemi, určujeme značky a jejich význam.                                                  1, 2, 6

Soutěžíme ve znalosti dopravních značek a předpisů.                                 1, 5, 6

Vyrábíme si dopravní značky, stavíme silnice ze stavebnic,

malujeme silnice, vytváříme s hračkami modelové situace na

silnicích.                                                                                                        2, 5, 6

Orientujeme se v mapě, hledáme v internetové foto-mapě

/ najdeme náš dům, školu, cestu do školy, spojení autobusem,

měříme vzdálenosti – škola a náš dům, náš dům a zastávka

autobusu, náš dům a dům mého kamaráda, kdo má nejblíže

do školy atd.                                                                                                 2, 4

Čím jezdíme a čím můžeme jezdit

Hledáme dopravní spojení pomocí internetových stránek                           1, 2, 3

/letadla, autobusy, vlaky/, jízdních řádů.

Plánujeme trasu, rozhodujeme se kam a jakým dopravním

prostředkem bychom chtěli cestovat.                                                          1, 2, 3

Výtvarně znázorňujeme různé hromadné dopravní prostředky.                  1, 3
 

NAŠE OBEC

Obec, v níž žijeme

Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce /památný strom,

pomníky/.                                                                                                      1, 2, 5, 6

Kreslíme mapu místa, kam chodíme na procházky.                                     2, 5, 6

Putujeme na určené místo podle vlastnoručně vyrobené mapky.                 2 

Jak žijeme                      

Na vycházkách si povídáme o tom, kde v naší vesnici pracují

a co dělají hasiči, zemědělci, řidiči, zedníci, lékaři, prodavači atd.              1, 2, 6

Kreslíme, čím bychom chtěli být.                                                                 1, 3

Hledáme zdůvodnění, proč jsme si vybrali nakreslené

povolání, zjišťujeme, co musíme umět pro výkon vybrané

profese.                                                                                                         1, 4, 5
 

OKOLÍ NAŠÍ VESNICE

Jsme turisté

Seznamujeme se s mapovými značkami, učíme se je poznávat.                   1, 2, 3

Podle informací z knih a internetu připravujeme trasu výletu.                     1, 2, 6

Učíme se určovat světové strany, používáme k tomu různé

postupy.                                                                                                        2, 6

Na vycházce se orientujeme podle značek zakreslených do mapy,

kterou jsme si předtím vytvořili.                                                                  3, 4, 5

 

TRADICE NAŠÍ OBCE

Jak bylo dříve?

Pořádáme besídku pro důchodce v naší obci, / připravujeme

program besídky a občerstvení v naší školní kuchyni /.                             1, 2, 6

Besedujeme se staršími spoluobčany o rozdílech mezi životem

dnes a dříve.                                                                                                1, 3, 6

 

Vítáme jaro

Besedujeme o lidových tradicích a zvycích týkajících se jara.                   1, 3, 6

Vyrábíme tradiční předměty z přírodních materiálů.                                  1, 2, 6

 

2.     Lidé kolem nás

RODINA

Vizitka naší rodiny

Povídáme si o našich rodičích, sourozencích a o našich

prarodičích.                                                                                                   3, 4

Povídáme si i o naší širší rodině. Vzpomínáme na větší setkání

našich příbuzných, vyprávíme historky o příbuzných. Jak se nazývají

příbuzní naší rodiny – kdo je strýc, bratranec?                                             3, 4, 6

 

Den matek

Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, co pro nás

dělají, čím se doma zabývají atd.                                                                 1, 3, 4

Vyrábíme dárky a přáníčka pro maminky.                                                   3, 4, 6

 

SVÁTKY A OSLAVY

Čas adventní

Vnímáme začínající atmosféru Vánoc, čteme si, povídáme si

o Vánocích, vyprávíme si o smyslu adventní doby.                                     2, 3

Vyrábíme si masky Mikuláše, čertů, andělů.                                                3, 4

Připravujeme se a uspořádáme Mikulášskou nadílku pro mladší děti,

vyzdobíme si třídu.                                                                                       3, 6

 

Vánoce

Vyprávíme si o vánočních zvycích, které se zachovaly dodnes, o zvycích,

které dodržujeme v naší rodině.                                                                   1, 3

Vyrábíme vánoční ozdoby, zdobíme vánoční stromeček.                            1, 2, 6

Pečeme a zdobíme perníčky, pečeme vánoční cukroví.                                1, 6

Naši školu zdobíme vánočními motivy.                                                       6

Vyrábíme dárečky pro naše blízké.                                                              4, 6

Učíme se ozdobně zabalit dárky.                                                                 2, 6

Tvoříme přáníčka k Vánocům / na PC, malujeme, stříháme./.                      4, 6

Pro rodiče uspořádáme vánoční besídku a předáme našim

blízkým dárečky, které jsme pro ně vytvořili.                                              1-6

Dáváme krmení zvířátkům do krmelců, zdobíme vánoční strom

v lese /jablka, mrkev, kaštany apod./.                                                           1, 4, 5

 

Velikonoce

Povídáme si a čteme o zvycích spojených s jarem.                                      1, 3

Malujeme a zdobíme kraslice / ubrouskovou technikou,

nalepováním, vyškrabáváním apod. /.                                                          1, 6

Zdobíme školu symboly Velikonoc / kreslíme, vystřihujeme /.                    5, 6

Učíme se koledy a zarecitujeme je na pomlázce.                                          3, 6

 

Den dětí

Povídáme si o významu Dne dětí. Plánujeme, jak ho oslavíme.                  1, 2, 3

Soutěžíme a závodíme.                                                                                 3, 4, 5, 6

 

JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT

Základy společenského chování

Osvojujeme si a dodržujeme základy společenského chování

/ zdravení, úcta ke starším, úcta k rodičům, stolování /.                               1, 2, 3, 4

Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco,

poděkovat, slušně se zeptat atd.                                                                   1, 3, 4

Besedujeme o „kouzelných slovech“ – děkuji, prosím, omlouvám se

a učíme se je používat / vymýšlíme si scénky /.                                            1, 2, 3

 

Vztahy mezi lidmi

Povídáme si, čím můžeme druhého potěšit – dárkem, pochvalou,

chováním, úsměvem. Denně si uvědomujeme, že se máme chovat

slušně a laskavě.                                                                                           1 – 6

Hrajeme si na vyřizování drobných vzkazů, vstupování do úředních

místností, hodnotíme naše chování ve školní jídelně.                                  2, 3, 4

Připravíme si diskotéku, vybereme hudbu a učíme se diskotance.               1, 6

 

Mluvíme správně

Vyprávíme si pohádky a příběhy ze života.                                                 3, 5, 6

Dramatizujeme jednoduché pohádky a příběhy a pak je předvádíme

mladším spolužákům / loutkové divadlo /.                                                   1, 2, 6

 

V naší jídelně

Při stolování dodržujeme základní hygienické návyky a hodnotíme

vzájemně naše chování u stolu.                                                                    2, 5

Dodržování zásad správného stolování procvičujeme denně

ve školní jídelně.                                                                                           1, 3

 

Co jsme viděli a slyšeli ve sdělovacích prostředcích

Povídáme si o pořadech v televizi, v rozhlase, doporučujeme si

vhodné pořady, argumentujeme, proč se nám líbí.

Přinášíme vlastní filmy a pouštíme je spolužákům.                                      3, 6

 

3.     Lidé a čas

NÁŠ DENNÍ REŽIM

Co vše stihneme během dne

Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu, učíme se

rozlišovat povinnosti a zábavu.                                                                    1, 2, 3, 6

Besedujeme o čase, který lidé promarní, uvádíme příklady, kdy

čas využíváme špatně.                                                                                  1, 2, 6

 

Připravujeme se do školy

Využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, pozornost,

postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení.                                                     1, 3

Využíváme počítač pro získávání mnoha informací.                        1, 5 

Vzájemně si sdělujeme, které předměty máme nejraději, besedujeme

nad důvody této obliby.                                                                               1, 3

 

JAK SE MĚNÍ VĚCI, BUDOVY, OBEC

Naše obec dříve a dnes

Na vycházce sledujeme rozdíly mezi novostavbami v naší vesnici a

starými domy.                                                                                               1, 3, 5

Hledáme stavby staré jako my, jako naši rodiče, jako prarodiče.                 1, 2, 5

Lidé a minulost

Čteme české pohádky, říkadla, hádanky, jazykolamy. Vyprávíme si,

odpovídáme na otázky týkající se života v minulosti, hrajeme

scénky z pohádek.                                                                                        1, 2, 3, 4, 6

Prohlížíme si staré časopisy, čteme časopisy pro žáky, které vycházely

v době dětství našich rodičů.                                                                       5, 6
 

4.     Rozmanitost přírody

PŘÍRODA OKOLO NÁS – ROSTLINY, ŽIVOČICHOVÉ

Stavíme z přírodnin

Při vycházkách do lesa upevňujeme pravidla chování v přírodě,

sbíráme plody a zhotovujeme z nich drobné výrobky.                                 3, 5, 6

Stavíme objekty ze shromážděných přírodnin.                                            2, 5, 6

Obtiskujeme listy, rostliny – využíváme různé techniky pro

výtvarné činnosti.                                                                                         1, 2, 6

                                                                    

Záhady pod kameny

Při vycházce sledujeme život pod zvednutým kamenem.                            4, 5

Sbíráme zajímavé kameny, otisky v uhlí atd.                                               1, 2, 6

Malujeme na oblázky, které jsme donesli z vycházek.                                 2, 6

Navrhujeme a zhotovujeme různé druhy šperků z kamínků a

jiných přírodnin.                                                                                           1, 2, 6

 

Naši kamarádi – zvířátka

Vyprávíme si o domácích zvířatech a na základě vlastních zkušeností

 vysvětlujeme, jakou péči vyžadují.                                                  1, 6

Do třídy doneseme některé z našich domácích zvířat, seznámíme se

s ním, vyprávíme si o něm, učíme se bezpečnému chování

k neznámému zvířeti                                                                         1, 2, 3, 4, 6

Kreslíme domácí mazlíčky a práce vystavíme.                                             2, 4, 6

Při návštěvě zemědělské farmy se seznamujeme se životem zvířat,

která tam pěstují.                                                                                          1, 3, 6

 

ROČNÍ OBDOBÍ

Příroda a my

Besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život

zvířat.                                                                                                            1, 2

Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je.                       1, 3

Čteme si o přírodě a o jejích proměnách.                                                     1, 3

Podzim

Vyrábíme draky.                                                                                           2, 6

Pořádáme drakiádu.                                                                                     2, 3, 6

 

Zima

Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu.                                    3, 6

Připravujeme dárečky na vánoční strom pro zvířátka.                                  1, 6

Dáváme krmení do krmelců, zdobíme vánoční strom v lese

/ jablka, mrkev, kaštany apod. /                                                                    1, 4, 5

 

Jaro

Na vycházce pozorujeme jarní práce na poli a v zahradě.                            1, 3

Kreslíme a malujeme první jarní květiny.                                                     1, 6

Z mladých vrbových proutků zkoušíme vyrobit pomlázky

a jiné výrobky.                                                                                              1, 2, 6

 

CHRÁNÍME SI SVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Den Země

Při vycházkách do okolí školy a bydliště pozorujeme čistotu a úpravu

okolí.                                                                                                             1, 3, 5

Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a družiny. Vše

zdokumentujeme a besedujeme o změně, která nastala po úklidu

našeho okolí.                                                                                                 3, 5, 6

 

Co do přírody nepatří

Besedujeme o tom, jak člověk škodí, nebo prospívá lesu.                           1, 4, 5

Při vycházce do přírody si všímáme všeho, čím ji poškozuje

činnost člověka.                                                                                            4, 6

Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě.                                        1, 6
 

5.     Člověk a jeho zdraví

PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ, CO NÁM PROSPÍVÁ – CO NÁM ŠKODÍ

Čistota půl zdraví

Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu.                                          1, 4, 5

Kontrolujeme a dodržujeme denní hygienu / čistotu rukou, kapesníky /,

čistotu oděvu a jeho vhodnost.                                                                    3, 5, 6

Ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC,

stolování atd., upozorňujeme se vzájemně na prohřešky proti těmto

zásadám.                                                                                                       1, 2, 3

 

Jídlo – všední součást dne

Připravíme si svačinový piknik – každý přinese svoje oblíbené jídlo a

nabídne kamarádům, ve školní kuchyňce uvaříme puding – pudingové

poháry s ovocem, jednohubky apod.                                                            1, 2, 5

Připravujeme občerstvení na taneční diskotéku, jednohubky na besídku

pro důchodce, překvapení na Den dětí atd…                                                          1, 2, 4, 5

 

U lékaře

Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, co se nám může

stát na hřišti, při jízdě na kole atd.                                                               1, 3

Vyprávíme si své zkušenosti z pobytu v nemocnici nebo u lékaře.

Vytváříme si správný názor na lékaře jako pomocníka při udržování

našeho zdraví.                                                                                               1, 4

Hrajeme si na lékaře a na pacienta. Nebojíme se návštěvy ordinace.           2, 3

 

Co nás může ohrozit

Předvádíme, jak se máme chovat na ulici, v dopravních prostředcích

apod., abychom se vyhnuli úrazu.                                                                1, 4

Na modelových situacích zkoušíme chování při snaze neznámého

člověka navázat s námi kontakt, učíme se přivolat pomoc dospělého

nebo policie.                                                                                                  1, 3

Poznáváme nebezpečné a jedovaté rostliny.                                                1, 2, 6

 

Už vím jak

Učíme se telefonovat – oznámíme úraz, přivoláme pomoc,

zapamatujeme si telefonní čísla policie, záchranky, hasičů atd..                  1, 4

 

CHODÍME VEN KAŽDÝ DEN

Každodenní pobyt venku

Denně chodíme do přírody, na školní hřiště apod.                                      5, 6

Každý měsíc se naučíme novou hru.                                                            6

Pořádáme jednoduché soutěže s míčem či se švihadlem,

s gumou apod.                                                                                                          6

Po organizovaných závodivých a sportovních hrách relaxujeme

při spontánních hrách / individuálně i ve skupinách /.                                  6

Při pobytu venku hrajeme pohybové hry, cvičíme, zpíváme.                       6

 

Příroda naše tělocvična

Při vycházkách překonáváme přírodní překážky, pro naše hry

využíváme přírodní prostředí.                                                                      5, 6

Hrajeme hry propojující tělesnou zdatnost s rozvojem paměti a

orientace v přírodě.                                                                                       6

 

Zimní radovánky

Při vycházkách do zimní přírody sledujeme stopy zvířat ve sněhu.             3, 5, 6

Soutěžíme, kdo nejrychleji, nejlépe atd. postaví sněhuláka, stavbu ze

sněhu …                                                                                                       6

Závodíme v hodu sněhovou koulí na cíl, do dálky, pořádáme

sněhovou bitvu.                                                                                            6

Kreslíme do sněhu, do sněhové plochy vyšlapáváme obrázky, cestičky

pro bludiště atd.                                                                                           6

Chodíme často bruslit, sáňkujeme, bobujeme.                                             6

Míčové hry

Seznamujeme se s pravidly míčových her a cvičíme se v jejich

dodržování.                                                                                                  6

Nacvičujeme vybíjenou / rychlou, v družstvech a jejich obměny/,

kopanou na hřišti i ve škole.                                                                         6

Soutěžíme s ostatními školami v míčových hrách.                                       3, 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Kde nás najdete?