Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 103

Čerpání OČR z důvodu uzavření 1. stupně ZŠ - informace pro rodiče

Datum: 14. 10. 2020

- Rodiče nebudou žádat školu o vystavení potvrzení o jejím uzavření.
- Nebudou žádat svého lékaře o vystavení OČR.
- Rodiče standardně upozorní zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol.
- Vyplní formulář, který vytvoří MPSV a bude uveřejněn na jejich stránkách
- Rodiče jej předají zaměstnavateli po ukončení měsíce října.
- Naše škola jej také na stránkách uveřejní, až bude k dispozici.
- V příloze najdete tiskovou zprávu, ze které vyplývají uvedené informace.

Jana Havelková, ZŠ Bukovina

Informace pro rodiče

Datum: 14. 10. 2020

Veškeré informace od třídních učitelů naleznete v jednotlivých třídách.

Distanční výuka 14. 10. - 16. 10. 2020

Datum: 13. 10. 2020

Děti obdržely od vyučujících zadání do pátku 16. 10.. Vyučující se s rodiči budou domlouvat a zasílat materiály a učivo emailem, případně telefonicky. V pátek proběhnou první zkušební video setkání na google classroom. Informace o časovém rozvržení dostanou rodiče emailem od třídních učitelů. Během středy a čtvrtku škola vytvoří časové rozvržení výuky pro jednotlivé třídy.
Děkujeme za spolupráci a trpělivost.
ZŠ Bukovina

Aktuální informace k zahájení distanční výuky

Datum: 13. 10. 2020

Zahájení distanční výuky je od 14. 10. 2020 po celou dobu uzavření školy.
Podle nařízení MŠMT škola zajišťuje distanční výuku jako formu povinné školní docházky. Podrobné informace jsou uvedeny v dodatku Školního řádu platného od 1. 9. 2020, který naleznete v přiloženém souboru.

Způsob distanční výuky:
- zveřejnění zadávaných úkolů na web stránkách, mailem, google classroom (informace předány)
- individuální konzultace žáků a pedagogických pracovníků, komunikaci ped. pracovníků se zákonnými zástupci žáka telefonicky
- předávání písemných materiálů osobním vyzvedáváním (případně poštou)

Rozsah vzdělávání:
- škola se zaměří na stěžejní výstupy v ČJ, M, a AJ
- rodiče obdrží do čtvrtku 15. 10. 2020 rozvrhy od třídních učitelů i formy spolupráce
- zákonní zástupci jsou povinni dítě omluvit z výuky při jeho nepřítomnosti do 3 kalendářních dnů třídnímu učiteli
- hodnocení výsledků vzdělávání bude uplatňováno klasifikačním stupněm i slovním hodnocením
- zákonní zástupci budou průběžně informování prostřednictvím google classroom, google meet, e-maily, telefonicky, osobně

Odběr školních obědů:
- ŠJ Jedovnice umožňuje odběr obědů žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem
- obědy budou dováženy přihlášeným žákům v jídlonosičích, vydávány budou osobě, které nebyla nařízena karanténa a to od 12:15 - 12:30 hodin

Distanční výuka - informace

Datum: 12. 10. 2020

Vážení rodiče,
dnes děti dostaly přihlašovací údaje a pokyny k přihlášení do google classroom. Prosíme o přihlášení se do jednotlivých předmětů. Pokud bude schváleno zavření 1. stupně Základních škol bude probíhat distanční výuka touto formou. Budeme Vás informovat.
Děkujeme za spolupráci.

Vyhlášení ředitelského volna

Datum: 9. 10. 2020

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno na dny 21. 12. - 22. 12. 2020.

Volné dny dle nařízení MŠMT

Datum: 9. 10. 2020

Dle nařízení MŠMT budou dny 26. 10. a 27. 10. 2020 stanoveny jako volné dny. Na tyto dny navazují také podzimní prázdniny. Děti budou doma od 26. 10. - 30. 10. 2020.

Vyhlášení výsledků voleb do Školské rady

Datum: 8. 10. 2020

Voleb do Školské rady se zúčastnilo celkem 9 voličů. Do Školské rady byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů za zástupce rodičů paní Šárka Třísková.

Splatnost platby za ŠD

Datum: 25. 9. 2020

Splatnost platby za ŠD byla 20. 9. 2020. Prosíme rodiče, kteří neuhradili částku 500,-Kč ať ji uhradí co nejdříve na účet školy - dle pokynů, které mají děti v deníčku školní družiny, nebo na stránkách školy.
Děkujeme.

Drakiáda

Datum: 25. 9. 2020

Vážení rodiče, dne 29. 9. 2020 se bude konat v dopoledních
hodinách na naší škole Drakiáda.
Prosíme připravte dětem složené draky,
vhodné sportovní oblečení a venkovní
sportovní obuv. V případě deště se Drakiáda konat nebude.
Děkujeme.

Informace ke stravování

Datum: 21. 9. 2020

Vážení rodiče, dne 25. 9. 2020 nebudou vydávány obědy z důvodu oprav havarijního stavu vody v Jedovnicích.
Dejte dětem větší svačiny.

Nové nařízení MZ - povinné nošení roušek

Datum: 9. 9. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 musí všechny osoby ve školách a školských zařízeních nosit ve společných prostorách roušky. To znamená, že jak děti, tak i zaměstnanci školy musí používat na chodbách, šatnách a v jídelně (kromě přímé konzumace jídla) ochranu nosu a úst /roušku, respirátor).

Roušku nemusí mít žáci při vyučování ani při výuce tělocviku nebo při pobytu ve vnějších prostorách.
Nařízení je platné již od 10. 9. 2020, žádáme rodiče, aby své děti vybavili rouškou či respirátorem.

Mgr. Jana Havelková

Vyhlášení voleb do Školské rady na období 2020 - 2023

Datum: 7. 9. 2020

Vážení rodiče, v souladu se zněním §167, odst. 4, zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady na funkční období od 8. 10. 2020 - 7. 10. 2023. Oprávněné osoby, kterými jsou dle zákona 561/2004 Sb. všichni zákonní zástupci žáků, navrhují kandidáty na členství ve Školské radě. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Návrhy kandidátů mohou oprávněné osoby podávat nebo se mohou sami zájemci přihlásit do 30. 09. 2020, a to písemně na adresu školy nebo emailem zs.bukovina@seznam.cz.
Termín voleb je vyhlášen na 08. 10. 2020 od 17:00 - 18:00 hodin v ZŠ. Z navržených kandidátů rodičů bude zvolen jeden zástupce, který se bude podílet na práci ve Školské radě - bude moci podávat návrhy ze stran zákonných zástupců dětí, bude se podílet na schvalování zákonných dokumentů vydávaných školou. Zřízení Školské rady je zákonnou povinností škol, v minulých letech nám její zřízení pomáhalo při řešení důležitých záležitostí týkajících se chodu školy, např. bezpečnost dětí u školy. Školská rada je důležitým poradním orgánem školy. Zasedání Školské rady se koná min. 2 krát ročně.
Kandidátní listinu a volební lístky dostanou voliči v den voleb ve škole. Výsledky voleb budou vyhlášeny a zveřejněny dne 08. 10. 2020.
Děkujeme za Vaše návrhy, kandidaturu a spolupráci.
Mgr. Jana Havelková

Platba školní družiny na první pololetí školního roku 2020/2021

Datum: 3. 9. 2020

Vážení rodiče,
platbu za ŠD prosím proveďte nejpozději do 20. 9. 2020 převodem na účet č. 270 115 3949/2010, částka 500 ,-Kč. Variabilní symbol 81 je pro všechny stejný, do poznámky prosím uveďte ročník a jméno dítěte. Je důležité tyto údaje správně vyplnit, abychom mohli platbu správně přiřadit. Děkujeme.

Důležité informace pro rodiče

Datum: 2. 9. 2020

Informace pro rodiče - provozní a hygienická opatření.

Organizace školního roku 2020/2021

Datum: 2. 9. 2020

Organizace školního roku 2020/2021 - termíny prázdnin.

Zahájení školního roku 2020/2021

Datum: 28. 8. 2020

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 naleznete v přiloženém souboru.

Informace ke stravování

Datum: 24. 8. 2020

Vážení rodiče, obědy je nutné zaplatit na měsíc září nejpozději do 25. 8. 2020 na účet školní jídelny Jedovnice.

Informace k ukončení školního roku 2019/20

Datum: 19. 6. 2020

Informace k ukončení školního roku 2019/20
- Děti přinesou opravené učebnice v termínu do pondělí
22. 6. .
- Děti odevzdají ŽK do úterý 23. 6. .
Žáci vyučující se doma přinesou učebnice ve stejném termínu a vloží je do boxu u vchodu školy v nepromokavém obalu, označeném jménem.
- Učebnice budou řádně zkontrolované a popřípadě opravené.
- Obědy budou vydávány do čtvrtka 25. 6. - nezapomeňte si na pátek odhlásit obědy!
- V pátek 26. 6. bude vydáno vysvědčení za 1. a 2. pololetí školního roku 2019/2020.
29. a 30. 6. je Ředitelské volno.
- Děti, které se vzdělávají doma, si mohou přijít vyzvednout vysvědčení osobně. Příchod do školy do 7:30 hodin. Při příchodu do školy musí odevzdat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Všechny děti musí mít ve společných prostorách školy roušku.
O akcích tříd v posledním týdnu budou rodiče informováni třídními učiteli.
Slavnostní ukončení školního roku bude obsahovat rozdání vysvědčení a focení tříd. Fotky budeme posílat emaily. Odchod dětí se školy bude v 9:45 hodin.

S případnými dotazy se na nás obraťte.

Konec školního roku

Datum: 12. 6. 2020

Vážení rodiče, ředitelka ZŠ vyhlašuje z provozních důvodů ředitelské volno na dny 29. a 30. 6.. Vysvědčení děti dostanou v pátek 26. 6. 2020.
Děkujeme za pochopení.

Přihláška do ŠD na nový školní rok 2020/21

Datum: 12. 6. 2020

Vážení rodiče, v přiloženém dokumentu naleznete přihlášku do ŠD. Přihlášku si můžete vyzvednout ve škole, bude uložena v plastovém boxu u vchodu do školy. Vyplněnou přihlášku prosím doručte do školy nejpozději 19. 6. 2020. Děkujeme

Seznam pomůcek pro 2. ročník

Datum: 10. 6. 2020

Seznam pomůcek pro 2. ročník ve školním roce 2020/2021.

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Datum: 10. 6. 2020

Seznam pomůcek pro 1. ročník ve školním roce 2020/2021.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Datum: 9. 6. 2020

Dne 17. 6. 2020 v 16:35 hodin se bude na naší škole konat informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Program schůzky: potřeby a pomůcky na školní rok 2020/21, přihlášky do ŠD a další informace. Prosíme na tuto schůzku přineste vyplněnou přihlášku ke stravování, kterou naleznete v níže přiloženém souboru. Pokud se schůzky nezúčastníte, prosíme o vhození vyplněné přihlášky do schránky školy a informace pro budoucí školáky zašleme emailem. Děkujeme za spolupráci.

Zrušení konzultačních hodin 9. 6. 2020

Datum: 4. 6. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k prevenci šíření koronavirové nákazy rušíme konzultační hodiny, které se měly konat 9. 6. 2020. Informace o hodnocení žáků za 2. pololetí poskytnou učitelé prostřednictvím emailu nebo telefonu. Děkujeme za pochopení.

Přihlášení obědů

Datum: 26. 5. 2020

Vážení rodiče, dětem je nutné přihlásit obědy na každý den. Obědy nejsou automaticky přihlášeny, jak tomu bylo doposud. Děkujeme za pochopení.

Rozdělení žáků do vyučovacích skupin od 25. 5.

Datum: 21. 5. 2020

Rozdělení žáků do vyučovacích skupin a čas pouštění dětí do školy.

Pitný režim

Datum: 21. 5. 2020

Vážení rodiče, pitný režim nebude pro děti od 25. 5. zajištěn z hygienických důvodů. Děti musí mít svoji láhev s pitím. Bude možné si dopustit pouze pitnou vodu z kohoutku.
Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění ředitelky ZŠ

Datum: 21. 5. 2020

Vážení rodiče,
jsme rádi, že se aspoň částečně mohou děti vrátit do školy. 25. 5. si od každého dítěte převezmeme čestné prohlášení, které je uveřejněno v aktualitách na webových stránkách školy. Bez tohoto prohlášení nebude dítěti umožněn vstup do školy. Sourozenci musí mít každý své prohlášení.
Chod školy se bude řídit doporučením MŠMT na základě nařízení vlády. Nejedná se tedy o běžnou organizaci, jak jsme zvyklí. Proto Vás žádám o respektování našich vnitřních pravidel, které z těchto doporučení vycházejí. Pokud nastane alternativa případného výskytu onemocnění COVID-19 případně karantény některého z pedagogů, žáků nebo jejich rodinných příslušníků, bude se muset opět naše školní organizace přizpůsobit . Věřím, že jste objektivně zhodnotili účast dětí ve škole s ohledem na Vaše rodinné a zdravotní situace.
Děkujeme za spolupráci.
Jana Havelková

Informace k otevření školy dne 25. 5. 2020 a čestné prohlášení

Datum: 20. 5. 2020

Vážení rodiče, v přiloženém souboru najdete důležité informace a pokyny k otevření školy od 25. 5. 2020. Dále zde najdete čestné prohlášení, které je nutné odevzdat při nástupu do ZŠ. Prosíme o jejich prostudování. Děkujeme za spolupráci.

Zobrazeno 1-30 ze 103

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kde nás najdete?

Informace e-mailem

Novinky e-mailem