Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 114

Informace ke stravování

Datum: 15. 1. 2021

Vážení rodiče,
připomínáme, že od 18. 1. budou zase dováženy obědy ze ZŠ Jedovnice. Obědy si je nutné přihlásit, lze to udělat i telefonicky a to nejpozději do pondělních 7:30 hodin.

Důležité upozornění

Datum: 8. 1. 2021

Vážení rodiče,
v týdnu od 11. 1. - 15. 1. 2021 nebude školní jídelna Jedovnice vařit obědy. Je nutné na tuto dobu obědy dětem odhlásit.
Děkujeme za pochopení.

Informace ke stravování od 4. 1. 2021

Datum: 29. 12. 2020

Vážení rodiče,
pokud Vaše děti nastoupí k prezenční výuce (1. a 2. ročník), tak je nutné přihlásit obědy a to nejpozději do 31. 12. 2020. V případě dětí, které budou vzdělávány distančně (3. - 5. ročník) je možné odebírat obědy do jídlonosičů, které je potřeba dát do školy v pondělí 4. 1. do 10 hodin. I v tomto případě je nutné dětem obědy přihlásit od 31. 12. 2020.

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Datum: 29. 12. 2020

Vážení rodiče, z důvodu nařízení Vlády ČR bude od 4. 1. 2021 škola uzavřena pro děti 3. - 5. ročníků. Pro tyto děti bude povinná distanční výuka. Veškeré informace dostanete na email od jednotlivých třídních učitelů.
Děti 1. a 2. ročníku budou dále pokračovat v prezenční výuce a do školy půjdou 4. 1. 2021. Ve škole budou i nadále platit přísná hygienická pravidla.
Děkujeme za spolupráci.

Možnost navštěvovat ŠD pro 3. ročník

Datum: 14. 12. 2020

Vážení rodiče,
od zítřejšího dne, tj. 15. 12. je opět možné pro děti ze 3. ročníku navštěvovat školní družinu.

Důležité informace ke školní družině

Datum: 10. 12. 2020

Vážení rodiče, od zítřejšího dne od 11. 12. 2020 až do odvolání nebude provozováno oddělení školní družiny pro 3. ročník. Škola nemůže jeho činnost zajistit z organizačních důvodů.
O případné změně Vás budeme ihned informovat.
Děkujeme za pochopení.

Ředitelské volno a vánoční prázdniny

Datum: 8. 12. 2020

Ve dnech 21. 12. - 22. 12. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Informace k otevření školy 30. 11. 2020

Datum: 26. 11. 2020

Informace k otevření školy 30. 11. 2020

Informace k návratu 1. a 2. ročníku do školy

Datum: 13. 11. 2020

Vážení rodiče, veškeré informace k návratu 1. a 2. ročníku do školy od 18. 11. 2020 naleznete v I. třídě.

Čerpání OČR z důvodu uzavření 1. stupně ZŠ

Datum: 27. 10. 2020

Na níže uvedeném odkazu naleznete formulář pro čerpání OČR z důvodu uzavření školy a veškeré důležité informace.
Odkaz na formulář je následující: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Informace ke stravování

Datum: 27. 10. 2020

Vážení rodiče, pokud děti nepůjdou od 2. 11. opět do školy - z důvodu jejího uzavření, je nutné odhlásit dětem obědy na další týden a to nejpozději do čtvrtka 29. 10. 2020.
Jakmile dostaneme informace o případném návratu dětí do škol, budeme vás informovat na stránkách školy.
Děkujeme.

Čerpání OČR z důvodu uzavření 1. stupně ZŠ - informace pro rodiče

Datum: 14. 10. 2020

- Rodiče nebudou žádat školu o vystavení potvrzení o jejím uzavření.
- Nebudou žádat svého lékaře o vystavení OČR.
- Rodiče standardně upozorní zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol.
- Vyplní formulář, který vytvoří MPSV a bude uveřejněn na jejich stránkách
- Rodiče jej předají zaměstnavateli po ukončení měsíce října.
- Naše škola jej také na stránkách uveřejní, až bude k dispozici.
- V příloze najdete tiskovou zprávu, ze které vyplývají uvedené informace.

Jana Havelková, ZŠ Bukovina

Informace pro rodiče

Datum: 14. 10. 2020

Veškeré informace od třídních učitelů naleznete v jednotlivých třídách.

Distanční výuka 14. 10. - 16. 10. 2020

Datum: 13. 10. 2020

Děti obdržely od vyučujících zadání do pátku 16. 10.. Vyučující se s rodiči budou domlouvat a zasílat materiály a učivo emailem, případně telefonicky. V pátek proběhnou první zkušební video setkání na google classroom. Informace o časovém rozvržení dostanou rodiče emailem od třídních učitelů. Během středy a čtvrtku škola vytvoří časové rozvržení výuky pro jednotlivé třídy.
Děkujeme za spolupráci a trpělivost.
ZŠ Bukovina

Aktuální informace k zahájení distanční výuky

Datum: 13. 10. 2020

Zahájení distanční výuky je od 14. 10. 2020 po celou dobu uzavření školy.
Podle nařízení MŠMT škola zajišťuje distanční výuku jako formu povinné školní docházky. Podrobné informace jsou uvedeny v dodatku Školního řádu platného od 1. 9. 2020, který naleznete v přiloženém souboru.

Způsob distanční výuky:
- zveřejnění zadávaných úkolů na web stránkách, mailem, google classroom (informace předány)
- individuální konzultace žáků a pedagogických pracovníků, komunikaci ped. pracovníků se zákonnými zástupci žáka telefonicky
- předávání písemných materiálů osobním vyzvedáváním (případně poštou)

Rozsah vzdělávání:
- škola se zaměří na stěžejní výstupy v ČJ, M, a AJ
- rodiče obdrží do čtvrtku 15. 10. 2020 rozvrhy od třídních učitelů i formy spolupráce
- zákonní zástupci jsou povinni dítě omluvit z výuky při jeho nepřítomnosti do 3 kalendářních dnů třídnímu učiteli
- hodnocení výsledků vzdělávání bude uplatňováno klasifikačním stupněm i slovním hodnocením
- zákonní zástupci budou průběžně informování prostřednictvím google classroom, google meet, e-maily, telefonicky, osobně

Odběr školních obědů:
- ŠJ Jedovnice umožňuje odběr obědů žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem
- obědy budou dováženy přihlášeným žákům v jídlonosičích, vydávány budou osobě, které nebyla nařízena karanténa a to od 12:15 - 12:30 hodin

Distanční výuka - informace

Datum: 12. 10. 2020

Vážení rodiče,
dnes děti dostaly přihlašovací údaje a pokyny k přihlášení do google classroom. Prosíme o přihlášení se do jednotlivých předmětů. Pokud bude schváleno zavření 1. stupně Základních škol bude probíhat distanční výuka touto formou. Budeme Vás informovat.
Děkujeme za spolupráci.

Vyhlášení ředitelského volna

Datum: 9. 10. 2020

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno na dny 21. 12. - 22. 12. 2020.

Volné dny dle nařízení MŠMT

Datum: 9. 10. 2020

Dle nařízení MŠMT budou dny 26. 10. a 27. 10. 2020 stanoveny jako volné dny. Na tyto dny navazují také podzimní prázdniny. Děti budou doma od 26. 10. - 30. 10. 2020.

Vyhlášení výsledků voleb do Školské rady

Datum: 8. 10. 2020

Voleb do Školské rady se zúčastnilo celkem 9 voličů. Do Školské rady byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů za zástupce rodičů paní Šárka Třísková.

Splatnost platby za ŠD

Datum: 25. 9. 2020

Splatnost platby za ŠD byla 20. 9. 2020. Prosíme rodiče, kteří neuhradili částku 500,-Kč ať ji uhradí co nejdříve na účet školy - dle pokynů, které mají děti v deníčku školní družiny, nebo na stránkách školy.
Děkujeme.

Drakiáda

Datum: 25. 9. 2020

Vážení rodiče, dne 29. 9. 2020 se bude konat v dopoledních
hodinách na naší škole Drakiáda.
Prosíme připravte dětem složené draky,
vhodné sportovní oblečení a venkovní
sportovní obuv. V případě deště se Drakiáda konat nebude.
Děkujeme.

Informace ke stravování

Datum: 21. 9. 2020

Vážení rodiče, dne 25. 9. 2020 nebudou vydávány obědy z důvodu oprav havarijního stavu vody v Jedovnicích.
Dejte dětem větší svačiny.

Nové nařízení MZ - povinné nošení roušek

Datum: 9. 9. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 musí všechny osoby ve školách a školských zařízeních nosit ve společných prostorách roušky. To znamená, že jak děti, tak i zaměstnanci školy musí používat na chodbách, šatnách a v jídelně (kromě přímé konzumace jídla) ochranu nosu a úst /roušku, respirátor).

Roušku nemusí mít žáci při vyučování ani při výuce tělocviku nebo při pobytu ve vnějších prostorách.
Nařízení je platné již od 10. 9. 2020, žádáme rodiče, aby své děti vybavili rouškou či respirátorem.

Mgr. Jana Havelková

Vyhlášení voleb do Školské rady na období 2020 - 2023

Datum: 7. 9. 2020

Vážení rodiče, v souladu se zněním §167, odst. 4, zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady na funkční období od 8. 10. 2020 - 7. 10. 2023. Oprávněné osoby, kterými jsou dle zákona 561/2004 Sb. všichni zákonní zástupci žáků, navrhují kandidáty na členství ve Školské radě. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Návrhy kandidátů mohou oprávněné osoby podávat nebo se mohou sami zájemci přihlásit do 30. 09. 2020, a to písemně na adresu školy nebo emailem zs.bukovina@seznam.cz.
Termín voleb je vyhlášen na 08. 10. 2020 od 17:00 - 18:00 hodin v ZŠ. Z navržených kandidátů rodičů bude zvolen jeden zástupce, který se bude podílet na práci ve Školské radě - bude moci podávat návrhy ze stran zákonných zástupců dětí, bude se podílet na schvalování zákonných dokumentů vydávaných školou. Zřízení Školské rady je zákonnou povinností škol, v minulých letech nám její zřízení pomáhalo při řešení důležitých záležitostí týkajících se chodu školy, např. bezpečnost dětí u školy. Školská rada je důležitým poradním orgánem školy. Zasedání Školské rady se koná min. 2 krát ročně.
Kandidátní listinu a volební lístky dostanou voliči v den voleb ve škole. Výsledky voleb budou vyhlášeny a zveřejněny dne 08. 10. 2020.
Děkujeme za Vaše návrhy, kandidaturu a spolupráci.
Mgr. Jana Havelková

Platba školní družiny na první pololetí školního roku 2020/2021

Datum: 3. 9. 2020

Vážení rodiče,
platbu za ŠD prosím proveďte nejpozději do 20. 9. 2020 převodem na účet č. 270 115 3949/2010, částka 500 ,-Kč. Variabilní symbol 81 je pro všechny stejný, do poznámky prosím uveďte ročník a jméno dítěte. Je důležité tyto údaje správně vyplnit, abychom mohli platbu správně přiřadit. Děkujeme.

Důležité informace pro rodiče

Datum: 2. 9. 2020

Informace pro rodiče - provozní a hygienická opatření.

Organizace školního roku 2020/2021

Datum: 2. 9. 2020

Organizace školního roku 2020/2021 - termíny prázdnin.

Zahájení školního roku 2020/2021

Datum: 28. 8. 2020

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 naleznete v přiloženém souboru.

Informace ke stravování

Datum: 24. 8. 2020

Vážení rodiče, obědy je nutné zaplatit na měsíc září nejpozději do 25. 8. 2020 na účet školní jídelny Jedovnice.

Informace k ukončení školního roku 2019/20

Datum: 19. 6. 2020

Informace k ukončení školního roku 2019/20
- Děti přinesou opravené učebnice v termínu do pondělí
22. 6. .
- Děti odevzdají ŽK do úterý 23. 6. .
Žáci vyučující se doma přinesou učebnice ve stejném termínu a vloží je do boxu u vchodu školy v nepromokavém obalu, označeném jménem.
- Učebnice budou řádně zkontrolované a popřípadě opravené.
- Obědy budou vydávány do čtvrtka 25. 6. - nezapomeňte si na pátek odhlásit obědy!
- V pátek 26. 6. bude vydáno vysvědčení za 1. a 2. pololetí školního roku 2019/2020.
29. a 30. 6. je Ředitelské volno.
- Děti, které se vzdělávají doma, si mohou přijít vyzvednout vysvědčení osobně. Příchod do školy do 7:30 hodin. Při příchodu do školy musí odevzdat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Všechny děti musí mít ve společných prostorách školy roušku.
O akcích tříd v posledním týdnu budou rodiče informováni třídními učiteli.
Slavnostní ukončení školního roku bude obsahovat rozdání vysvědčení a focení tříd. Fotky budeme posílat emaily. Odchod dětí se školy bude v 9:45 hodin.

S případnými dotazy se na nás obraťte.

Zobrazeno 1-30 ze 114

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kde nás najdete?

Informace e-mailem

Novinky e-mailem